Beleggingen van het fonds

Het doel van het beleggingsbeleid van pensioenfonds Blue Sky Group is het leveren van een optimale bijdrage aan de realisatie van de pensioenafspraken binnen aanvaardbare risicogrenzen. Het bestuur heeft de beleggingen gespreid over verschillende beleggingscategorieën. Binnen de verschillende beleggingscategorieën vindt een verdeling plaats in regio’s en subcategorieën. Bij de uitvoering van het beleid houdt het bestuur rekening met valutarisico, renterisico en het neerwaartse risico van aandelen en onroerend goed.

Lange termijn strategische beleggingsmix is als volgt:

Vastrentende waarden 55%
Aandelen  35%
Vastgoed 10%
 

ESG beleid pensioenfonds BSG

De primaire doelstelling van het fonds is om een goed en betaalbaar pensioen te verzorgen voor de deelnemers. Het fonds hanteert daartoe een beleggingsbeleid dat gericht is op waardecreatie op de lange termijn, waarbij voortdurend een afweging wordt gemaakt tussen rendement en risico.
Deze doelstelling gaat hand in hand met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het Fonds als institutioneel belegger belangrijk vindt. Het fonds investeert in een goede toekomst van huidige en komende generaties en daarbij wordt naast financiële aspecten in toenemende mate ook rekening gehouden met maatschappelijke, governance en milieuaspecten.

Het beleid heeft een economische benadering, waarbij het behoud van een solide dekkingsgraad voorop staat en maatschappelijke factoren die daarop van invloed kunnen zijn, worden meegewogen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk vrijheid in het beleggingsbeleid te behouden. Met een actieve houding als belegger kan het fonds met name op het bestuur van ondernemingen invloed uitoefenen.

Om dit beleid in praktijk te brengen hanteert het fonds een praktische benadering om duurzaamheid en winstgevendheid te combineren. Kernpunten hierbij zijn lage kosten, actief aandeelhouderschap en gezamenlijke actie met andere institutionele investeerders.

Het fonds integreert maatschappelijk verantwoord beleggen in de beleggingsportefeuille. Hiertoe onderneemt het fonds op een zestal punten concrete acties:

  1. Wettelijk kader en uitsluitingen. Het Fonds houdt zich aan de wet en heeft de externe vermogensbeheerders geïnstrueerd geen effecten te kopen van bedrijven en landen, die door het fonds worden uitgesloten. In geval van een schending volgt onverwijld een melding van Northern Trust, de bewaarder van de stukken.
  2. Actief aandeelhouderschap. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een effectief instrument om de belangen van het Fonds te beschermen en om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het Fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarom wordt gestemd op basis van de PRI-principes en over de uitgebrachte stemmen wordt gerapporteerd. Het uitoefenen van stemrecht over aandelen in de pools is in 2015 in eigen hand genomen in plaats van dit over te laten aan de externe vermogensbeheerders. Hierdoor wordt het stemrecht toegespitst op eigen normen en waarden. Er is een gespecialiseerde partij aangetrokken om de uitoefening van stemrecht te coördineren, collectief met meerdere institutionele beleggers.
  3. Class actions. Het Fonds sluit zich waar mogelijk aan bij class actions, gezamenlijke rechtszaken tegen een onderneming door een groep van gedupeerden.
  4. Aansturing van de externe vermogensbeheerders. Het Fonds dringt er bij de externe managers op aan om bij de investeringsbeslissingen niet alleen financiële aspecten mee te nemen in de risico-rendementsafweging, maar ook maatschappelijke aspecten zoals vervuiling, arbeidsnormen en corruptie.  In de selectieprocedure worden de externe vermogensbeheerders getoetst op hun ESG-beleid.
  5. Gezamenlijke actie. Het Fonds sluit zich waar mogelijk aan bij andere institutionele beleggers om op die manier meer gewicht in de schaal te leggen in het gesprek met ondernemingen en overheden. Daartoe wordt op continue basis namens het Fonds direct of indirect geparticipeerd in diverse fora die maatschappelijk verantwoord beleggen bevorderen. In de tweede helft van 2016 wordt de eerste rapportage volgens PRI-normen gemaakt.
  6. Kansen in de markt. Daarnaast zullen beleggingskansen en -fondsen met een specifieke ESG-invalshoek worden meegenomen in de selectie voor nieuwe mandaten wanneer de mogelijkheid zich daartoe voordoet.