Herstelplan

Het bestuur heeft op 28 maart 2019 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. De beleidsdekkingsgraad van 108,9% (eind 2018) was namelijk lager dan onze vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is 124,0%. Dit betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. In het herstelplan staan de maatregelen van het bestuur om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het fonds ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

In het herstelplan staat een uitwerking van het beleid van Pensioenfonds BSG voor de komende tien jaar. In die tien jaar moet de beleidsdekkingsgraad weer minimaal even hoog worden als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moeten wij aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. Volgens het herstelplan kan het pensioenfonds binnen negen jaar (in 2027) toegroeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 124,0%. Dit is binnen de maximale termijn van tien jaar.

Het herstelplan is gebaseerd op het bestaande indexatie-, kortings-, premie-, en strategische beleggingsbeleid. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd op de stand per jaareinde. De huidige ontwikkelingen op de financiële markten en de nieuwe te hanteren parameters (zoals bepaald door de commissie Dijsselbloem en overgenomen door de wetgever) hebben invloed op het herstelpad. Indicatieve berekeningen geven aan dat we nog tijdig kunnen herstellen. Zodra de actuele dekkingsgraad zakt onder de 90%, zal dit naar verwachting niet meer lukken met bestaand beleid. Dit betekent dat we uw pensioen moeten verlagen.