Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Wij hebben het vermogensbeheer uitbesteed aan BSG Asset Management. Bij deze uitbesteding staat de lange termijnverplichting van het pensioenfonds centraal. Deze volgt uit onze investment beliefs, de asset & liability management (ALM)-studie die periodiek wordt uitgevoerd en de allocatiestudies.

Ons vermogen wordt belegd in individuele vermogenstitels direct op naam van het pensioenfonds of in beleggingsfondsen. Hierbij vindt een uitgebreid due diligence proces plaats, opdat de beleggingen aansluiten bij de lange termijn doelstelling van het pensioenfonds. Hierin worden zowel de financiële als niet-financiële prestaties beoordeeld. Naast ons, beschikt ook BSG Asset Management over een ESG-beleid.

BSG Asset Management legt op kwartaalbasis verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid aan het bestuur van het pensioenfonds. Hierbij wordt aangegeven welke transacties zijn uitgevoerd, of er limieten zijn overschreden (actief dan wel passief) en welke acties hierop genomen zijn (bijvoorbeeld herbalancering). De belangrijkste risicobeheersingsmaatregelen zijn opgenomen in een jaarlijkse rapportage van Blue Sky Group aan het pensioenfonds (ISAE 3402 type II rapportage).

Wij evalueren BSG Asset Management jaarlijks. Hierbij komt niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening aan de orde, maar ook de hiervoor gemaakte uren en kosten. Deze wordt afgezet tegen de vooraf opgestelde begroting.
De vermogensbeheerovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden.