Indexatie en korten, hoe zit dat precies?

Wat is indexatie?

Indexatie is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen aan de stijging van de lonen en/of prijzen in de winkels. Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2021 iets minder kopen dan in 2020. Dat heet 'inflatie'. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als onze financiële positie gezond is.

Onze financiële positie wordt bepaald door ons vermogen en onze verplichtingen. Ons vermogen bouwen we op door de premies die binnenkomen en door de rendementen die we maken op onze beleggingen. Onze verplichtingen zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen.
De verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen drukken we uit in een percentage, de dekkingsgraad. ls het vermogen net zo hoog is als de verplichtingen? Dan is de dekkingsgraad 100%.

Bekijk hier een overzicht van de beleidsdekkingsgraad

Om te kunnen indexeren moeten we een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 110%. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is.

De afgelopen jaren zijn de pensioenen als volgt geïndexeerd

In onderstaande tabel is te zien hoeveel er de afgelopen jaren is geindexeerd en wat de indexatieachterstand is. 

  Actieven Premievrijen en pensioengerechtigden
  Beoogde indexatie Toegekende indexatie Achterstand cumulatief Beoogde indexatie Toegekende indexatie Achterstand cumulatief
1-1-2010 2,00% 2,00% 2,53% 0,40% 0,40% 1,95%
1-1-2011 2,00% 1,63% 2,91% 1,40% 1,14% 2,22%
1-1-2012 2,00% 1,84% 3,07% 2,30% 2,11% 2,41%
1-1-2013 2,00% 1,20% 3,90% 2,00% 1,20% 3,23%
1-1-2014 1,50% 1,38% 4,02% 0,90% 0,83% 3,30%
1-1-2015 1,50% 0,90% 4,65% 0,70% 0,42% 3,59%
1-1-2016 2,35% 0,00% 7,11% 0,40% 0,00% 4,00%
1-1-2017 1,05% 0,00% 8,23% 0,40% 0,00% 4,42%
1-1-2018 1,75% 0.00% 10,13% 1,30% 0.00% 5,78%
1-1-2019 3,00% 0,00% 13,43% 1,70% 0,00% 7,58%
1-1-2020 2,75% 0,00% 16,55% 1,70% 0,00% 9,40%
1-1-2021 1,50% 0,00% 18,30% 1,10% 0,00% 10,61%

De indexatieachterstand kan per persoon verschillen omdat deze afhankelijk is van datum dat iemand in dienst is gekomen of uit dienst is gegaan.

Het pensioenfonds kent ook een inhaalindexatiebeleid. Een achterstand in de indexering kan in principe afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds worden ingehaald. Het pensioenfonds moet daarbij voldoen aan wettelijke buffereisen en zal de indexatie naar verwachting ook in de toekomst moeten kunnen realiseren. Een inhaalindexatie kan niet leiden tot een hoger pensioen dan bij volledige indexatie zou zijn verkregen.

Wat gebeurt er als de financiële positie van het fonds langere tijd slecht is?

Een pensioenfonds moet een buffer hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen. Van onze toezichthouder DNB moeten we ten minste een beleidsdekkingsgraad hebben van rond de 105%.

Is onze dekkingsgraad langere tijd onder dit niveau? Dan moet Pensioenfonds BSG maatregelen nemen:  

  • Actueel herstelplan
    Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad heeft een pensioenfonds een reservetekort. Er moet dan een herstelplan worden gemaakt waarin staat hoe het pensioenfonds er de komende 10 jaar voor zorgt dat het tekort weggewerkt wordt.
    Lees meer over het actuele herstelplan van Pensioenfonds Blue Sky Group.
     
  • Korten pensioenen
    Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Het pensioenfonds gaat pas korten als de financiële positie niet goed is. Het korten van de pensioenen is bij dit fonds nog nooit voorgekomen, maar op dit moment zien wij onze dekkingsgraden dalen. Als de dekkingsgraad verder daalt, is het mogelijk dat wij uw pensioen moeten verlagen. Lees ook het nieuwsbericht 'toelichting mogelijke gevolgen dalende dekkingsgraad'. 

Wat zijn onze verwachtingen voor de komende jaren?

Op basis van de huidige ontwikkelingen in de financiële markten is de kans dat uw pensioen de komende vijf jaar volledig wordt geïndexeerd zeer klein. Er is een kleine kans dat Pensioenfonds BSG in de komende vijf jaar uw pensioen gedeeltelijk kan indexeren. 

Een verlaging van uw pensioen is op dit moment nog niet aan de orde, maar als de financiële situatie verder verslechtert, is er een reële kans dat we uw pensioen moeten verlagen. Lees ook het nieuwsbericht 'toelichting mogelijke gevolgen dalende dekkingsgraad'.