Herstelplan Pensioenfonds Blue Sky Group

19 juni 2019

Het bestuur heeft eind maart een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Hieronder lees je waarom en wat er in het herstelplan staat.

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?
De beleidsdekkingsgraad van 108,9% (eind 2018) is lager dan onze vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is namelijk 124,0%. Dit betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. Zolang dit het geval blijft, moet het pensioenfonds elk jaar een herstelplan opstellen en indienen.

Overzicht van de dekkingsgraden

Wat staat er in het herstelplan?
In het herstelplan staat een uitwerking van het beleid van Pensioenfonds BSG voor de komende tien jaar. In die tien jaar moet de beleidsdekkingsgraad weer minimaal even hoog worden als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moeten wij aanvullende maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenen. Volgens het herstelplan kan het pensioenfonds binnen 9 jaar (eind 2027) toegroeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 124,0%. Dit is binnen de maximale termijn van tien jaar, maar langer dan de verwachting was in het herstelplan van 2018. Dit komt door een slechtere uitgangspositie.


Wat is de reden van de slechtere uitgangspositie?
De actuele nominale dekkingsgraad is het startpunt van het herstelplan. Het herstelplan zoals ingediend in maart 2018 begon met een dekkingsgraad van 110,5%. Per eind 2018 werd een dekkingsgraad verwacht van 115,3%, maar de gerealiseerde dekkingsgraad bedroeg slechts 103,1%. Dit kwam vooral doordat het in 2018 behaalde rendement fors achterbleef bij het in het herstelplan verwachte rendement. Daarnaast is de rente in 2018 gedaald, wat geleid heeft tot een afname van de dekkingsgraad met 6,2 procentpunt.


Waar is het herstelplan op gebaseerd?
Het herstelplan is gebaseerd op het bestaande indexatie-, kortings-, premie-, en strategische beleggingsbeleid. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Uit het herstelplan volgt dat er de komende jaren weer beperkt geïndexeerd kan worden. Een verlaging van de pensioenen is op grond van het herstelplan niet aan de orde.


Pensioenopbouw 2020
Op grond van de huidige financieringsafspraken is het de verwachting dat de pensioenopbouw in 2020 niet volledig kan zijn. Dit komt doordat de basispremie die wij betalen (werkgever- en werknemersdeel) dan minder is dan de wettelijk benodigde premie. In 2018 en 2019 hebben arbeidsvoorwaardelijke partijen afgesproken om de basispremie met 2% te verhogen. In 2020 vervalt deze opslag. Worden er geen nieuwe afspraken gemaakt, dan kan er in 2020 niet volledig worden opgebouwd.