Nieuws van het bestuur juni 2013

10 juni 2013

De dekkingsgraad van pensioenfonds Blue Sky Group bedraagt per eind mei 2013 121,9 % op basis van de door De Nederlandsche Bank voorgeschreven methodiek. Het fonds is hiermee op dit moment nog uit het reservetekort. Op basis van de regelgeving bedraagt de vereiste dekkingsgraad (incl. buffer) 121,6%. Momenteel betalen de werkgever en werknemers extra pensioenpremie met als doel het buffervermogen weer op het vereiste niveau te brengen. Het pensioenfonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken zo veel mogelijk op te hogen met opgetreden inflatie. Wanneer er rekening gehouden wordt met de inflatieverwachting voor de toekomst bedraagt de dekkingsgraad per eind mei 60,3%. De dekkingsgraad rekeninghoudend met toekomstige indexaties heet de reële dekkingsgraad.

Uit de bestuursvergadering

Met terugwerkende kracht heeft een correctie in de beleggingsadministratie over 2012 plaatsgevonden. Deze correctie leidt tot een hogere dekkingsgraad. Omdat de dekkingsgraad voor het vaststellen van indexatie is gebaseerd op het gemiddelde van de dekkingsgraden van de maandeinden juni 2012 tot en met november 2012, wordt de mate van indexering opgehoogd naar 60% (i.p.v. 52, 2%) en komt deze uit op 1,2% voor zowel de deelnemers als de pensioengerechtigden en slapers.

Gebruikelijk is dat het bestuur het indexatiebesluit neemt op ongecorrigeerde cijfers, dus voor het vaststellen van de definitieve cijfers rond maart/april het jaar daar op. Maar omdat het in dit geval een incident betreft is het bestuur van mening dat er een correctie dient plaats te vinden.

De correctie heeft ook invloed op de hoogte van de herstelpremie. Hiervoor ontvangen jullie een bericht via de werkgever.

Werk in uitvoering

Het pensioenfonds krijgt zijn eigen website. Samen met de collega’s van de communicatieafdeling wordt www.pensioenfondsBSG.nl ingericht. Helaas neemt het bouwen van de site meer tijd dan gepland en zal de oplevering na de zomer plaatsvinden. Mochten jullie wensen of suggesties hebben, laat het ons weten.