Pensioen

Hoe is uw pensioen geregeld?

Welkom bij Pensioenfonds Blue Sky Group. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever Blue Sky Group. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensoenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.
 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.
 

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Door op een onderwerp in laag 1 te klikken krijgt u laag 2 te zien en meer informatie over dat onderwerp. Tot slot kunt u daar op doorklikken en vindt u in laag 3 de juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat pensioen ontvangt u als u 68 wordt.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever Blue Sky Group neemt u deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds BSG en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW.  De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw AOW-leeftijd vóór 68 jaar ligt, gaat uw ouderdomspensioen uiterlijk op uw AOW-leeftijd in.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds BSG is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt uiterlijk vanaf uw 68e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris tot maximaal € 112.189,- (2021) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u in 2021 1,39% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld
Stel: u verdient € 25.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt in dat jaar 1,39% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 139,00 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.
 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Daarnaast kunt u een extra verzekering voor uw partner afsluiten, het facultatief partnerpensioen. Hiervoor betaalt u apart een premie. Ook kunt u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten, informeer hiernaar bij de afdeling P&O.

Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partner- en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd op het moment van overlijden. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van uw ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken op uw AOW-leeftijd. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen staan vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vindt u in het reglement.

Aanvullende regeling voor uw partner
U kunt ervoor kiezen, naast het standaard partnerpensioen, een facultatief partnerpensioen te verzekeren. Het facultatief partnerpensioen is gebaseerd op het maximaal bereikbare ouderdomspensioen, uw toekomstige diensttijd is hierbij dus ook meeverzekerd. Het bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat u over uw toekomstige diensttijd zou hebben opgebouwd als u in dienst was gebleven tot aan uw pensioendatum. Het wordt op risicobasis verzekerd. U betaalt een aanvullende eigen bijdrage.

Wettelijke ANW-regeling
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Anw-hiaatverzekering
U kunt via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Een Anw-hiaat ontstaat wanneer uw partner niet in aanmerking komt voor een wettelijke Anw-uitkering. Informeer hiernaar bij de afdeling P&O.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarnaast hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Meer informatie hierover vindt u in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement.

PDF-pictogram Het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

U bouwt in de basisregeling geen ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezenpensioen op over uw salaris boven € 112.189,- (2021). Het opgebouwde partnerpensioen is niet bedoeld voor een partner waarmee u getrouwd bent nadat u uit dienst was bij BSG. Het opgebouwde wezenpensioen is niet bedoeld voor een kind dat geboren is nadat u uit dienst was bij BSG.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A: AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW;

B: Pensioen bij Pensioenfonds BSG. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever Blue Sky Group. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C: Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

 

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Blue Sky Group. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris (in 2021 tot € 112.189,-) dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. 

Over uw salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks pensioen op. In 2021 is dit 1,39%. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot maximaal  € 112.189,- (2021). Over de eerste  € 14.544,- bouwt u in 2021 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' moeten wij gebruiken omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot  € 112.189,- min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,39% aan pensioen op.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 112.189,- (2021) minus de franchise bouwt u ouderdomspensioen op. Het opbouwpercentage is door het bestuur voor 2021 vastgesteld op 1,39%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op.

Rekenvoorbeeld

Stel, u verdient in een bepaald jaar € 25.000,-. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt in dat jaar 1,39% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 139,00 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2020 is de totale premie 30% van de pensioengevende salarissom. U betaalt 6,3% van uw bijdragegrondslag (dit is het deel van uw salaris waarover u pensioenpremie betaalt), plus 1% van de bijdragegrondslag voor uw eventuele verzekering van het facultatief partnerpensioen. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Pensioenfonds BSG. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Welke keuzes hebt u zelf?

Verandert u van werkgever? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Blue Sky Group staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24 per jaar en hoger dan € 2- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Blue Sky Group er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan). Pensioenfonds Blue Sky Group checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Blue Sky Group.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner, of andersom? Dat kan op uw pensioendatum.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen of andersom

Als u met pensioen gaat of eerder Blue Sky Group verlaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds BSG als u komt te overlijden.

Andersom kan ook: er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner hebt moet hij/zij het eens zijn met deze keuze.

Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. U kunt voor een berekening bellen of mailen  met de afdeling Pensioenservice.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met een andere regeling, gebruik dan de pensioenvergelijker.

Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespeek dit met uw werkgever.

Pensioen vervroegen

U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68e of uw eerdere AOW-leeftijd. U kunt vanaf uw 60ste met pensioen. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dan kan dat op uw pensioendatum.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

U kunt een vrijwillige verzekering afsluiten waarmee u extra partnerpensioen verzekert: het facultatief partnerpensioen. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. Ook kunt u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten, informeer hiernaar bij de afdeling P&O.

Vrijwillige verzekering voor uw partner afsluiten

U kunt extra pensioen voor uw partner verzekeren met het facultatief partnerpensioen, dat gebaseerd is op 70% van uw maximaal bereikbare ouderdomspensioen. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. U betaalt voor deze verzekering een extra premie. Deze verzekering staat standaard aan als uw partner bij het pensioenfonds bekend is. U kunt u en uw partner ook afmelden. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. Neem contact op met Pensioenservice voor meer info. 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Het pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Het opbouwpercentage staat niet vast. Als de premie in een jaar niet voldoende is dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd.

Kijk bij maandberichten voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds BSG ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds BSG ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds BSG rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds BSG vindt u in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Deze is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Kijk bij maandberichten voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie               

Stijging lonen
Blue Sky Group    

Stijging v/d prijzen
Indexatie 2021 over jaar 2020 0,00% 1,50% 1,27%
Indexatie 2020 over jaar 2019 0,00% 2,75% 2,63%
Indexatie 2019 over jaar 2018 0,00% 3,00% 1,71%

 

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2021 iets minder kopen dan in 2020. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Blue Sky Group uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren, zolang u in dienst van Blue Sky Group bent. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen bij Blue Sky Group. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Blue Sky Group de pensioenen als volgt geïndexeerd:                        

Jaar

Indexatie actieven

Stijging van de lonen*

Indexatie niet-actieven

Stijging van de prijzen**

2021 0,00% 1,50% 0,00% 1,27%
2020 0,00% 2,75% 0,00% 2,63%
2019 0,00% 3,00% 0,00% 1,71%
2018 0,00% 1,75% 0,00% 1,38%
2017 0,00% 1,05% 0,00% 0,40%
2016 0,00% 2,35% 0,00% 0,40%
2015 0,90% 1,50% 0,42% 0,70%
2014 1,38% 1,50% 0,83% 0,90%
2013 1,20% 2,00% 1,20% 2,00%
2012 1,84% 2,00% 2,11% 2,30%
2011 1,63% 2,00% 1,14% 1,40%

*De cijfers over stijging van de lonen betreffen de jaarlijkse loonsverhogingen van Blue Sky Group.
** Bron: Centraal bureau voor de statistiek.

De stijging van uw pensioen op basis van de loonstijging van Blue Sky Group geldt alleen zolang u in dienst bent bij Blue Sky Group. Als u niet meer in dienst bent van Blue Sky Group probeert het Pensioenfonds BSG uw pensioen te indexeren aan de hand van de prijsstijging. Dit wordt een waardevast pensioen genoemd.

 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Omdat we een tekort hebben, hebben we een herstelplan. We nemen - indien nodig-  één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • De premie gaat omhoog en/of uw pensioenopbouw omlaag.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Blue Sky Group ondanks alle maatregelen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Heeft het pensioenfonds een tekort, dan zal er gedeeltelijk of niet worden geïndexeerd, wordt er extra premie gevraagd of wordt de pensioenopbouw verlaagd. Als deze maatregelen niet leiden tot een tijdig herstel zullen de pensioenen gekort worden.

Herstelplan
Het bestuur heeft eind maart 2020 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. De beleidsdekkingsgraad van 99,3% (eind 2019) was namelijk lager dan onze vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is 121,6%. Dit betekent dat het pensioenfonds een reservetekort heeft. In het herstelplan staan de maatregelen van het bestuur om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het fonds ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Klik hier voor meer informatie over korten en de verwachtingen voor de toekomst

 

Meer informatie over hoe Pensioenfonds Blue Sky Group er financieel voor staat, vindt u bij maandberichten en dekkingsgraden

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds BSG maakt de volgende kosten om de pensioenregelig uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie
  • Kosten om het vermogen te beheren
  • Transactiekosten

Pensioenfonds BSG maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht. De werkgever neemt deze kosten volledig voor haar rekening.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken. 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 503,24 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Blue Sky Group  staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 503,24 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Blue Sky Group er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan). Pensioenfonds Blue Sky Group checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Blue Sky Group.

Is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet  bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben en u moet een kopie van dat contract aan Blue Sky Group opsturen. Meer informatie hierover leest u in pensioenreglement.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken door het ‘Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ plus - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds te sturen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding/einde geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u meer of minder gaat werken.

Als u meer of minder gaat werken

Breng in kaart wat de gevolgen zijn van meer of minder werken voor uw pensioenopbouw.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds BSG daarover informeren.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Als u werkloos wordt.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. 

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bekijk belangrijke documenten in laag 3

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Hier vindt u onze contactgegevens.

Als u vragen hebt

Bekijk belangrijke documenten in laag 3