Pensioenregeling

Het pensioenreglement 2014 van pensioenfonds Blue Sky Group is een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst). In de middelloonregeling is het ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan. De opbouw is voor ieder deelnemersjaar 1,875% van de nettopensioengrondslag (het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd).

De normpensioenleeftijd is 67 jaar maar u kunt vanaf uw 60e al met pensioen gaan.

Het pensioenreglement kent naast een ouderdomspensioen een nabestaandenpensioen, een facultatief nabestaandenpensioen, een wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Indexering

Indexering tijdens het dienstverband
De opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers worden in principe jaarlijks op 1 januari aangepast. Dit gebeurt op basis van de algemene loonrondes van het voorgaande kalenderjaar volgens de cao van Blue Sky Group. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de opgebouwde pensioenen worden aangepast. De indexering heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op indexatie bestaat en dat het niet zeker is dat of in hoeverre in de toekomst indexatie kan plaatsvinden.

Voor 2017 is de indexatie voor de opgebouwde pensioenaanspraken vastgesteld op 0%.

Indexering na einde dienstverband
Het streven is om de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken jaarlijks op 1 januari aan te passen op basis van de procentuele ontwikkeling van het prijsindexcijfer (de door het CBS vastgestelde afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens). Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre indexering plaatsvindt. Ook deze indexering heeft een voorwaardelijk karakter. Er bestaat dus geen recht op indexatie en het is niet zeker dat of in hoeverre in de toekomst wordt geïndexeerd.

 

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds BSG de pensioenen als volgt geïndexeerd:

Jaar

Indexatie actieven

Stijging van de lonen*

Indexatie niet-actieven

Stijging van de prijzen*

2017

0,00%

nog niet bekend

0,00%

0,40%

2016

0,00%

2,35%

0,00%

0,40%

2015

0,90%

1,50%

0,42%

0,70%

2014

1,38%

1,50%

0,83%

0,90%

2013

1,20%

2,00%

1,20%

2,00%

2012

1,84%

2,00%

2,11%

2,30%

2011

1,63%

2,00%

1,14%

1,40%

2010

2,00%

2,00%

0,40%

0,40%

2009

0,72%

3,25%

0,55%

2,50%

2008

3,25%

3,25%

1,50%

1,50%

2007

2,25%

2,25%

1,30%

1,30%

 

Lees meer over de pensioenregeling in het Pensioen 123