Kosten

De uitvoeringskosten komen op grond van arbeidsvoorwaardelijke afspraken voor rekening van de werkgever. Het bestuur is zich echter bewust van het belang van kostenbeheersing. Daarom stelt het bestuur jaarlijks in december een budget op voor de kosten voor het fonds, zodat inzichtelijk is welke kosten gemaakt moeten worden. Tijdens het jaar betrekt het bestuur het kostenaspect bij zijn beslissingen. Zo kijkt het bestuur of de te maken kosten in verhouding staan tot het te bereiken resultaat.