Organisatie

Op het moment zitten in het college van vereffenaars van pensioenfonds Blue Sky Group i.l.: 

 

Namens de werkgever

  • W. Koch

Namens de deelnemers

  • A.S.J. Schakel       

Namens de gepensioneerden

  • S. Brons

Het college van vereffenaars vergadert met een onafhankelijk voorzitter, sinds januari 2017 is dit mevrouw Adema.
 

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier personen. Een lid is benoemd door de directie van Blue Sky Group B.V., twee leden komen via de ondernemingsraad en een lid is benoemd door en uit de pensioengerechtigden van het fonds.

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het door het pensioenfonds gevoerde beleid en de beleidskeuzes die het fondsbestuur voor de toekomst heeft gemaakt. Dit oordeel wordt in het jaarverslag opgenomen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht. Dit adviesrecht geldt onder andere voor het vaststellen of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst, de inrichting van het intern toezicht, de interne klachtenprocedure, het communicatiebeleid en het beloningsbeleid van het fonds.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

  • J. Brouwer namens de werkgever
  • J. Wissink namens de pensioengerechtigden
  • E. Woudstra namens de deelnemers
     

Intern toezicht

Het intern toezicht van pensioenfonds Blue Sky Group wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie. Deze bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De visitatiecommissie beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds. Daarbij richt de commissie zich op de bestuursprocessen en -procedures, de aansturing van het fonds, de wijze waarop het fonds de langetermijnrisico’s beheerst en kijkt men of de belangen evenwichtig worden afgewogen. De bevindingen van de visitatiecommissie worden in het jaarverslag gepubliceerd.